Book Published

Sr. No. Name Subject Name of book Publication Year of Publication ISBN /ISSN No.
1. Dr. J. B. Anjane Physics Structure & Dynamics of Material liquid and solid Chandralok Prakashan Kanpur 2012  
2. Dr. Neeta S. Wani Economics ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BEò où¹]õÒIÉä{É Prashant Publication 2011 ISBN 978-93-80638-64-5
Agriculture Economcis 2012 ISBN 978-93-81546-38-3
Macro Economics 2014  
3. Dr. K. G. Kolhe Physics Waves and Oscillation S.Y.B.Sc. Prashant Publication 2013 ISBN 978-93-81546-38-3
Electronics      
Optics     ISBN 978-93-82528-61-6
Modern Physics      
4. Mr. M. K. Sonawane Marathi MÉÉ´ÉÉSªÉÉ +ÉEòɦÉÉä´ÉiÉÒ : BEò +ÉEò±ÉxÉ Atharv Publicaton 3rd January 2014 ISBN 978-93-82795-83-4
5. Dr. P.R. Gavali Hindi ºÉ¨ÉEòɱÉÒxÉ Ë½þnùÒ ={ÉxªÉɺÉÉä¨Éä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´É¨ÉºÉÇ Vidya Prakashan Kanpur 2013 ISBN 978-93-81555-37-8
˽þnùÒ ºÉÉʽþiªÉ ¨Éä xÉèÊiÉEò ¨ÉÖ±ªÉ Adhar Publicaton Amaravati 2013 ISBN 978-93-82588-02-3
6. Mr. R. B. Khandare Library Science Emerging Technology in Library and Information Science Atharva Publication Jalgaon 2013 ISBN 978-93-82795-04-9
Application of ICT in libraries Atharva Publication 2013 ISBN 978-93-82795-53-7